Održana 5. sjednica Pododjela za prostorno planiranje, građenje i zaštitu okoliša

U srijedu je održana 5. sjednica Pododjela za prostorno planiranje, građenje i zaštitu okoliša Glavnog vijeća HNS BiH. Sjednica je održana u Sarajevu u prostorijama Federalnog ministarstva za prostorno uređenje s početkom u 10.00 sati.

Pododjel je razmatrao problematiku vezanu za prostorno planiranje i korištenje zemljišta, na koji način zakonski zaštiti okoliš i povećati energetsku efikasnost i načine dobivanja koncesija.

Ocijenjeno je da su zaključci koji se odnose na usvajanje Prostornog plana posebnih obilježja „Autocesta na koridoru Vc“, a koji je usvojen na oba doma Parlamenta Federacije BiH skupa sa zaključcima u potpunosti realizirani te da je potrebno ubrzati proceduru tehničke pripreme i objave Prostornog plana posebnih obilježja „Autocesta na koridoru Vc“.

Zaključeno je kako treba ubrzati procedure Izrade i usvajanja te izmjena i dopuna Prostornih planova Županija kao strateškog opredjeljenje planskog korištenja prostora i ustavnih nadležnosti i usklađenosti sa strategijom prometa, kao i Prostornog plana grada Mostara.

Zakon o koncesijama, čiji je predlagatelj FMPU, uputiti u daljnju proceduru, odnosno javnu raspravu u koju se Županije trebaju aktivno i institucionalno uključiti, a posebice u poglavlju u kojem Županije imaju svoju ustavnu mjerodavnost.

Izmjene i dopune Zakona o stvarnim pravima uputiti Odjelu za ustavno-pravna pitanja Glavnog vijeća HNS na očitovanje, s mišljenjem Pododjela o potrebi uvođenja ograničenja stjecanja prava vlasništva stranih pravnih i fizičkih osoba.