HNS se institucionalizira 
i otvara urede u Kosači